Tko smo

Ante Kožul mag.iur., partner Image

Ante je partner u društvu koji ima vodeću ulogu i bogato iskustvo u poslovanju sa strankama iz područja osiguranja i financijskih institucija, u trgovačkom pravu kao i u provedbi akvizicija vezanih za područje prava društava. Angažiran je kao savjetnik u pripremi i provedbi investicijskih projekata u infrastrukturi, projekata vezanih za gospodarenje otpadom i komercijalne nekretnine, u pružanju pravnih savjeta vezanih za praktičnu primjenu FIDIC ugovornih uvjeta, kao i u postupcima javne nabave.

Područje rada

 • Bankarsko pravo
 • Pravo osiguranja
 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Parnice i arbitraže
 • Nekretnine
 • Javna nabava
 • FIDIC uvjeti ugovora

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Domagoj Petrinović mag.iur., partner Domagoj Petrinovic

Domagoj je partner u društvu s osobitom iskustvom u pružanju usluga savjetovanja i zastupanja klijenata iz područja bankarstva, osiguranja, energetskog sektora te osoba javnog prava. U više navrata bio je angažiran kao voditelj tima odvjetnika u postupcima preuzimanja trgovačkih društava te prilikom upravljanja infrastrukturnim projektima financiranima sredstvima iz fondova EU. Tijekom karijere radio je u jednoj od vodećih banaka i društvu za upravljanje investicijskim fondovima.

Područje rada

 • Bankarsko pravo
 • Pravo osiguranja
 • Javna nabava
 • FIDIC uvjeti ugovora
 • Tržišta kapitala
 • Parnice
 • Stečajni postupci

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Licenca za brokera i investicijskog savjetnika
 • Diploma za upravljanje imovinom ATTF Luxembourg
 • Certifikat u području javne nabave Ministarstva gospodarstva

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Dr.sc. Damir Kramarić mag.iur., univ.spec., odvjetnik Damir Kramaric

Damir je odvjetnik od 1993. godine s iskustvom savjetovanja i zastupanja domaćih i inozemnih klijenata u raznim pravnim područjima kao što su pravo društava, M&A, bankarsko pravo i pravo tržišta kapitala, pred domaćim sudovima te domaćim i međunarodnim arbitražama. Doktorirao je na području regulacije telekomunikacija, a njegov je znanstveni interes usmjeren na regulaciju mrežnih industrija. Osim navedenog, područje njegova interesa je i sportsko pravo. Damir je bio arbitar športskog arbitražnog sudišta Hrvatskog olimpijskog odbora.

Područje rada

 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Bankarsko pravo
 • Telekomunikacije i mediji
 • Pravo tržišnog natjecanja
 • Sportsko pravo
 • Međunarodna arbitraža

Obrazovanje

 • Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Pravosudni ispit
 • Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, poslijediplomski studij
 • Evropska pravna fakulteta, Slovenija, doktorski studij

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Sanja Krasnec mag.iur., odvjetnik Sanja Krasnec

Sanja je odvjetnik u društvu s iskustvom u pružanju usluga savjetovanja na području ugovornog prava, radnog prava, naplate potraživanja te zastupanju u različitim vrstama parničnih postupaka, zemljišnoknjižnih postupaka kao i stečajnim te predstečajnim postupcima. Također, Sanja ima iskustva u području medijskog prava te zaštite autorskog prava i prava žiga.

Područje rada

 • Parnice
 • Radno pravo
 • Medijsko pravo
 • Ovršni i stečajni postupci
 • Autorsko pravo i pravo žiga
 • Zemljišnoknjižni postupci

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Svjedodžba - Opći tečaj intelektualnog vlasništva, DZIV, Wipo Academy

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Marija Vujasin mag.iur., odvjetnik Marija Vujasin

Marija je odvjetnik u društvu s iskustvom pravnog savjetovanja u području prava društava i trgovačkog prava, javne nabave i primjene FIDIC ugovornih uvjeta kod ugovora o projektiranju i građenju. Marija se osim navedenog pretežito bavi i zastupanjem banaka i drugih financijskih institucija u različitim vrstama parničnih i izvanparničnih postupaka.

Područje rada

 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Bankarsko pravo
 • Javna nabava
 • FIDIC uvjeti ugovora
 • Zaštita tržišnog natjecanja
 • Parnice

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Marija Radelja mag.iur., odvjetnik Marija Radelja

Marija je odvjetnik u društvu s iskustvom savjetovanja i zastupanja domaćih i inozemnih klijenata u području prava društava, parničnim postupcima, u sporovima iz trgovačkog i građanskog prava, radnog prava te naplate potraživanja. Marija se osim navedenog pretežito bavi i zastupanjem osoba javnog prava u upravnim postupcima i sporovima te različitim vrstama parničnih i izvanparničnih postupaka.

Područje rada

 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Upravno pravo
 • Radno pravo
 • Parnice

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • TOLES training course

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Odvjetnički vježbenici
 • Jan Stijacic Jan Stijačić, mag.iur. s položenim pravosudnim ispitom
 • Dea Maracic Dea Maračić, mag.iur.